Klienci Indywidualni

Dla klientów indywidualnych Kancelaria świadczy usługi polegające na doradztwie prawnym, sporządzaniu wszelkiego rodzaju pism, a także reprezentacji przed sądami, instytucjami, czy też innymi organami.

W ofercie usług Kancelarii znajdziecie Państwo szeroki zakres dziedzin prawa, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • sprawy o rozwód i separację
 • podział majątku dorobkowego
 • ustanowienie przymusowego ustroju rozdzielności majątkowej między małżonkami
 • sprawy alimentacyjne (zarówno na dziecko jak i małżonka)
 • sprawy dotyczące dochodzenia od małżonka środków na zaspokajanie potrzeb rodziny
 • władza rodzicielska (ograniczenie, pozbawienie)
 • kontakty z dzieckiem (ich uregulowanie, zmiana oraz egzekucja)
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa
 • stwierdzenie nabycia spadku (przyjęcie, odrzucenie spadku)
 • dział spadku
 • sprawy o zachowek
 • sprawy o zapłatę
 • sprawy związane z zawarciem i realizacją umów (sprzedaży, najmu, itp.)
 • odszkodowania i zadośćuczynienia (dochodzenie roszczeń zarówno z tytułu szkody wyrządzonej na osobie, szkody komunikacyjnej)
 • zasiedzenia
 • uwłaszczenia
 • służebności (gruntowe, osobiste i przesyłu)
 • ochrona dóbr osobistych
 • sprawy o zniesienie współwłasności i rozliczenie nakładów poniesionych na rzecz wspólną
 • odwołanie darowizny
 • zamiana dożywocia na rentę
 • rejestracja spółek prawa handlowego (w tym przygotowanie projektów aktów założycielskich tj. umów bądź statutów)
 • reprezentacja spółek w postępowaniu rejestrowym
 • bieżące doradztwo prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (sporządzanie protokołów zebrań, uchwał)
 • sporządzanie zarówno wniosków inicjujących postępowania, jak i pism zawierających stanowisko strony w postępowaniach już się toczących
 • sporządzanie odwołań, skarg oraz skarg kasacyjnych od decyzji organów administracji publicznej, do samorządowych kolegiów odwoławczych, sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • reprezentacja przed organami administracji publicznej oraz przed sądami (Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym)
 • sprawy dotyczące nawiązywania, zmiany lub rozwiązania stosunku pracy
  ustalenie stosunku pracy
 • zapłata odszkodowania lub zadośćuczynienia za wypadki w pracy lub w drodze do pracy
 • zapłata odszkodowania w sporach z zakresu prawa pracy
 • molestowanie, mobbing i dyskryminacja
 • przygotowanie projektów bądź opiniowanie umów o pracę, wewnątrzzakładowych aktów prawa pracy (regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania)
 • sprawy dotyczące uzyskiwania świadczeń i zasiłków od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • reprezentacja odwołujących się przed organami rentowymi i sądami w sprawach związanych z ubezpieczeniami społecznymi
 • sporządzanie zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa oraz prywatnych aktów oskarżenia
 • obrona oskarżonych/obwinionych oraz reprezentacja pokrzywdzonych występujących w sprawie w charakterze oskarżyciela posiłkowego zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak i przed sądem
 • reprezentacja w postępowaniach apelacyjnych, kasacyjnych i w postępowaniu wykonawczym (odroczenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie, wydanie wyroku łącznego, odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego)